MICROFONIA INSTRUMENT

MICROFONIA SOLAPA-LAVALIER

4099

30 € + IVA PVP / JORNADA

4061

21 € + IVA PVP / JORNADA

4080

20 € + IVA PVP / JORNADA

MICROFONIA VOCALISTA

MICROFONIA DIADEMA

4018

36 € + IVA PVP / JORNADA

4266

30 € + IVA PVP / JORNADA

4288

30 € + IVA PVP / JORNADA

ADAPTADORS

4066

30 € + IVA PVP / JORNADA

4088

30 € + IVA PVP / JORNADA

6034

3 € + IVA PVP / JORNADA

6010

3 € + IVA PVP / JORNADA

6001

3 € + IVA PVP / JORNADA

6003

3 € + IVA PVP / JORNADA

6021

3 € + IVA PVP / JORNADA

Català
Català Español