MONITORATGE INEAR: SENNHEISER

EK IEM G4

25 € + IVA PVP / JORNADA

SR IEM G4

35 € + IVA PVP / JORNADA

EW IEM G4

48 € + IVA PVP / JORNADA

KIT INEAR PORTÁTIL

30 € + IVA PVP / JORNADA

AC-41

36 € + IVA PVP / JORNADA

KIT INEAR 4

190 € + IVA PVP / JORNADA

KIT INEAR 8

375 € + IVA PVP / JORNADA

Català
Català Español