AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MEDIARENT BARCELONA SL informa de les següents dades:

1.- TITULAR WEB
El titular d’aquesta pàgina web és MEDIARENT BARCELONA SL amb CIF B67132290, denominació comercial LLOGUER AUDIOVISUAL i domicili social al Evarist Arnús 50, bajos de Barcelona, 08014, Barcelona. La direcció de correu electrònic de contacte de l’empresa és admin@llogueraudiovisual.cat.
MEDIARENT BARCELONA SL figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 46238, foli 69, full 513950 i número d’inscripció 1.
La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.llogueraudiovisual.cat, les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

2.- OBJECTE
A través d’aquest lloc Web, MEDIARENT BARCELONA SL ofereix el seus serveis de loguer de material audiovisual buscant satisfer les necessitats dels nostres usuaris, facilitant l’accés a la utilització dels nostres serveis i guiant-los als passos que deuen seguir a la navegació.

3.- POLÍTICA D’ENLLAÇOS
En cas que un usuari introdueixi un enllaç des del seu pròpia pàgina web a la de MEDIARENT BARCELONA SL, aquest enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim però no podrà reproduir-la de cap manera i, en cas que es visualitzin els seus continguts amb continguts aliens, aquests continguts aliens no podran portar a error, confusió o engany als usuaris sobre la procedència dels continguts ni suposar un acte de comparació, mitació deslleial o aprofitament de la reputació del nom de MEDIARENT BARCELONA SL.
Des de la pàgina on s’introdueix l’enllaç no es realitzarà cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre MEDIARENT BARCELONA SL, les seves empreses associades o treballadors, ni s’indicarà que es disposa del seu consentiment per a inserir aquest enllaç o que guarda relació amb ells.
La pàgina que introdueixi l’enllaç ha de complir la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i els bons costums.
L’existència de pàgines amb enllaços no suposa que existeixin acords amb els responsable o titulars d’aquestes pàgines, per tant, MEDIARENT BARCELONA SL no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, error o inutilitat dels seus continguts, dels quals és desconeixedor. En tot cas, si l’usuari tingués coneixement de que les pàgines enllaçades remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits o contraris a la
moral, hauria de posar-los en coneixement de MEDIARENT BARCELONA SL, mitjançant la
direcció de correu admin@llogueraudiovisual.cat.

4.-CONDICIONS D’ÚS
La utilització de la pàgina com a Usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, política de privacitat i condicions d’ús. Si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar-la. L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els seus continguts d’acord amb la legislació vigent, l’avís legal i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com les normes de convivència, moral i bons costums generalment acceptats.
L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software, logotips, marques, icones, tecnologia, disseny, codis o qualsevol altre material al que tingués accés a la seva condició d’usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en aquesta pàgina són propietat de MEDIARENT BARCELONA SL o, en tot cas, de tercers que han autoritzar el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal o als seus continguts doni dret a l’usuari sobre les citades maques, noms comercials o signes distintius. Igualment, no es poden entendre com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els seus continguts.

6- POLÍTICA D’ENLLAÇOS
En cas que un usuari introdueixi un enllaç des del seu pròpia pàgina web a la de MEDIARENT BARCELONA SL, aquest enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim però no podrà reproduir-la de cap manera i, en cas que es visualitzin els seus continguts amb continguts aliens, aquests continguts aliens no podran portar a error, confusió o engany als usuaris sobre la procedència dels continguts ni suposar un acte de comparació, imitació deslleial o aprofitament de la reputació del nom de MEDIARENT BARCELONA SL.
Des de la pàgina on s’introdueix l’enllaç no es realitzarà cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre MEDIARENT BARCELONA SL, les seves empreses associades o treballadors, ni s’indicarà que es disposa del seu consentiment per a inserir aquest enllaç o que guarda relació amb ells.
La pàgina que introdueixi l’enllaç ha de complir la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i els bons costums.
L’existència de pàgines amb enllaços no suposa que existeixin acords amb els responsable o titulars d’aquestes pàgines, per tant, MEDIARENT BARCELONA SL no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, error o inutilitat dels seus continguts, dels quals és desconeixedor. En tot cas, si l’usuari tingués coneixement de que les pàgines enllaçades remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits o contraris a la moral, hauria de posar-los en coneixement de MEDIARENT BARCELONA SL, mitjançant la direcció de correu admin@llogueraudiovisual.cat.

7.- XARXES SOCIALS OFICIALS
El prestador de serveis de les pàgines oficials de LLOGUER AUDIOVISUAL a les xarxes socials de MEDIARENT BARCELONA SL amb CIF B67132290 i domicili a Evarist Arnús 50, bajos de Barcelona, 08014, Barcelona. Per a qualsevol consulta, l’usuari podrà dirigir-se aquesta adreça o bé al correu electrònic admin@llogueraudiovisual.cat.
L’accés i ús d’aquestes pàgines comporta l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i la política de privacitat detallada a continuació i es completa amb la política i les normes de les plataformes de cada xarxa social.
Condicions d’ús de les pàgines oficials de [NOMBRE COMERCIAL] a les xarxes socials. Si us plau, llegeixi la Política de privacitat de les xarxes socials a les que accedeixi, ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions com a usuaris de les pàgines oficials de LLOGUER AUDIOVISUAL a les xarxes socials.

▪ Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
▪ Twitter: https://twitter.com/privacy
▪ Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
▪ Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
▪ Google +: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/


Quan l’usuari accedeix o utilitza les pàgines oficials de LLOGUER AUDIOVISUAL a les xarxes socials, manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment d’allò establert a les presents condicions d’ús. L’accés i ús de les pàgines oficials de LLOGUER AUDIOVISUAL a les xarxes socials no està
permès a menors de 14 anys. Usos permesos i usos prohibits A través de les pàgines oficials de LLOGUER AUDIOVISUAL a les xarxes socials es facilita un
espai en el qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació amb d’altres usuaris.
L’ús per part de l’usuari de les pàgines oficials de LLOGUER AUDIOVISUAL no poden tenir finalitat econòmica ni comercial.
L’usuari està obligat a fer un ús raonable de les pàgines oficials de LLOGUER AUDIOVISUAL a les xarxes socials i el seu contingut, segons les possibilitats i fins pels quals està dissenyat, segons els usos i costums, moral, legislació i normes publicades per les xarxes socials.
L’usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, referències o contingut de qualsevol tipus que comuniqui, transmeti, faci disponible o exposi a través de les pàgines oficials de LLOGUER AUDIOVISUAL a les xarxes socials MEDIARENT BARCELONA SL no es fa responsable del contingut publicat per l’usuari i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris puguin publicar a les pàgines oficials de LLOGUER AUDIOVISUAL a les xarxes socials, les conseqüències de les quals es farà totalment responsable l’emissor.

8.- DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT
MEDIARENT BARCELONA SL inclou en el seu lloc web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d’un lloc web corporatiu. MEDIARENT BARCELONA SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir de l’accés al contingut, informació, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitades als usuaris. 

En qualsevol cas, MEDIARENT BARCELONA SL no és responsable de:
● El mal ús que l’usuari pugui realitzar del lloc web.
● La continuïtat dels continguts.
● L’absència de virus o d’altres components maliciosos al lloc web o al servidor que els subministra, tant en la visualització del continguts com a la descàrrega.
● Els continguts i serveis prestats per altres llocs webs als que es pugui tenir accés des de les pàgines webs dels que és titular.
● El major o menor rendiments dels continguts de la pàgina web
● Els danys o perjudicis que pogués causar a qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions d’ús establertes a aquesta pàgina web.
● Els danys produïts per la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.
● El mal funcionament del software que pugui ser necessari per poder visualitzar determinats continguts de la pàgina.
● Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar-se en relació amb la vulneració dels drets de tercers, especialment els referits a la imatge i la propietat industrial o intel·lectual.
● L’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines webs als que els usuaris puguin connectar-se a través d’hipervincles.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del lloc web MEDIARENT BARCELONA SL ofereix els seus serveis i continguts de forma permanent
utilitzant tots els mitjans tècnics al seu abast per fer aquesta prestació satisfactòriament.  MEDIARENT BARCELONA SL pot, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al seu lloc, sense que això doni dret a cap reclamació, indemnització o reconeixement de cap responsabilitat.

MEDIARENT BARCELONA SL no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc Web. En qualsevol cas, MEDIARENT BARCELONA SL durà a terme totes les actuacions necessàries per restaurar el servei en cas de fallida tècnica.

9.- LEGISLACIÓ i JURISDICCIÓ
MEDIARENT BARCELONA SLes reserva el dret d’introduir les accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut del seu lloc web i continguts o per incompliment d’aquests termes i condicions. Si hi ha discrepància entre les disposicions del present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà en aquests últims.  En el cas que qualsevol disposició o disposicions incloses en aquest Avís Legal es consideri invàlida o inaplicable, total o parcial, per qualsevol jutjat, Tribunal o òrgan administratiu, no afectarà la resta de disposicions d’aquest Avís Legal, o les condicions particulars dels
diferents serveis d’aquest lloc Web El no exercir o executar, per part de MEDIARENT BARCELONA SL de qualsevol dret o disposició continguda en aquests termes i condicions no constituirà una renúncia de la mateixa, excepte que reconegui per escrit per la seva part. La relació entre l’usuari i el proveïdor es regeix per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgís una disputa, les parts poden sotmetre els seus conflictes a l’arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària complint la normativa sobre la jurisdicció i competència en aquest sentit.